Uchwała Zarządu Śl. ZPN sprawie zatwierdzenia zasad współzawodnictwa sędziów w Śl. ZPN

08.02.2021Egzamin na sędziego szczebla Śląskiego ZPN na sezon 2021/22

1. Kandydaci na sędziego szczebla Śląskiego ZPN zostają podani przez Kolegia Sędziów Podokręgów Śląskiego ZPN. Każdy kandydat musi posiadać rekomendacje Prezesa Podokręgu, z którego się wywodzi. 
2. Egzaminy kondycyjny i teoretyczny, którym będą poddawani sędziowie mają charakter zaliczeniowy. 
3. Za wyjątkiem kontuzji podczas egzaminu kondycyjnego, nie przewiduje się możliwości poprawek niezaliczonych egzaminów. 
4. Z sędziów, którzy zdadzą egzamin, a w przeszłości byli sędziami wyższych klas lub KADRY Śląskiego ZPN, a także z sędziów doświadczonych i pracujących na rzecz Śląskiego ZPN lub jego Podokręgów zostaną wyłonieni sędziowie, którzy otrzymają uprawnienia do sędziowania IV LIGI. 
5. Za poziom zgłaszanych sędziów na egzamin odpowiadają Przewodniczący Kolegium Sędziów ich macierzystych Podokręgów. 

Szybka ścieżka rozwoju i awansu młodych sędziów

1. Każdy młody sędzia ( do 25 r.ż) będzie mógł zgłosić chęć uczestniczenia w egzaminach na szczeblu Śląskiego ZPN. 
2. Wyróżniający się na egzaminach sędziowie, a także rokujący na przyszłość zgłoszeni w trakcie sezonu przez przedstawicieli Podokręgów, zostaną poddawani weryfikacji na zawodach Klasy A w macierzystych Podokręgach. 
3. W przypadku pozytywnych opinii na tych zawodach, otrzymają możliwość sprawdzenia się na spotkaniach w klasie okręgowej. 
4. Jeśli także na zawodach tej klasy będą otrzymywać pozytywne opinie, dopuszcza się możliwość delegowania takich arbitrów na zawody IV LIGI oraz po pozytywnej ocenie na meczu tej klasy, zostaną dokooptowani do KADRY Śląskiego ZPN.  

Zasady powoływania szkoleniowców (obserwatorów) Śląskiego ZPN

1. Szkoleniowiec (obserwator) Śląskiego ZPN może wywodzić się z: • obserwatorów szczebla centralnego • sędziów szczebla centralnego • obserwatorów III LIGI • kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczących Kolegium Sędziów Podokręgów 
2. Każdy zgłoszony kandydat musi posiadać rekomendacje Prezesa macierzystego Podokręgu. 
3. Każdy szkoleniowiec (obserwator) zobowiązany jest przed każdą rundą do zdania egzaminu teoretycznego z Przepisów gry w piłkę nożną. 
4. Nowo zgłaszani kandydaci muszą pozytywnie zaliczyć egzamin filmowy – ocena pracy sędziego na zarejestrowanym meczu.   

Zasady urlopowania sędziów obowiązujące w Śląskim Związku Piłki Nożnej 

1. Sędzia zobowiązany jest do zaznaczenia urlopu w extranecie na minimum 7 dni przed jego planowanym terminem. 
2. Referent ds. obsady może wyznaczyć sędziego do prowadzenia zawodów do 48 h przed planowanym terminem spotkania. 
3. Możliwość wyznaczenia sędziego na zawody w terminie późniejszym niż 48 h przed spotkaniem wymaga telefonicznego ustalenia tego z zainteresowanym. Powyższa sytuacja nie ma zastosowania, jeżeli referent ds. obsady zmienia mecz odbywający się w tym samym terminie lub termin spotkania zmienia się nieznacznie (do dwóch godzin). 
4. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych sędzia może poprosić o urlop w dowolnym terminie. Kolegium Sędziów może zwrócić się do sędziego o udokumentowanie zaistnienia takiego zdarzenia.   

Zasady wprowadzania sprawozdań do systemu extranet przez sędziów oraz postępowania z papierowym egzemplarzem sprawozdania obowiązujące w Śląskim Związku Piłki Nożnej 

1. Sędzia zobowiązany jest do wprowadzenia sprawozdań do systemu extranet w następujących terminach: • zawody weekendowe – do wtorku do godziny 9:00. • zawody w tygodniu – do 24 h od zakończenia spotkania (seniorzy) do 48 h od zakończenia spotkania ( rozgrywki młodzieżowe i dziecięce) 
2. Sędzia zobowiązany jest do przechowywania papierowego egzemplarza sprawozdania do miesiąca po zakończeniu danych rozgrywek. 
3. W razie konieczności weryfikacji zapisów pomiędzy sprawozdaniem zamieszczonym w systemie a sprawozdaniem papierowym, sędzia zobowiązany jest do przesłania skanu sprawozdania papierowego w ciągu 48h od otrzymania wiadomości z Komisji Dyscypliny lub Komisji ds. Rozgrywek Śl. ZPN. 
4. W przypadku, gdy potrzeba jest szybkiej weryfikacji zawodów np. Pucharu Polski, sędzia zobowiązany jest wprowadzić sprawozdanie do systemu extranet, najpóźniej następnego dnia po przeprowadzonych zawodach do godziny 14:00. 
5. Sędzia, który nie dopełni swoich obowiązków w w/w terminach zostanie ukarany karą w wysokości 20% ryczałtu zawodów, których dotyczyło zaniedbanie. 
6. W przypadku awarii systemu extranet terminy zostaną wydłużone do momentu ustania przyczyny awarii.  

Z całą ustawą można zapoznać się w tym miejscu.